Baronia Jove

BARONÍA JOVEN

BARONIA JOVE   

*****************************Baronía Joven es el servicio de Juventud de la Mancomunidad la Baronía, bajo el convenio IVAJ,  para activar las  políticas de juventud mediante la EVJ.

Si tienes entre 12 y 30 años, en Baronía Joven te informamos, escuchamos y asesoramos.

Con el objetivo principal de fomentar la participación juvenil en los municipios de Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronía, Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Estivella, Gilet, Petrés, Segart y Torres Torres.

*****************************Baronia Jove és el servei de Joventut de la Mancomunitat la Baronia, sota el conveni IVAJ, per a activar les polítiques de joventut mitjançant la EVJ.

Si tens entre 12 i 30 anys, en Baronia Jove t’informem, escoltem i assessorem.

Amb l’objectiu principal de fomentar la participació juvenil en els municipis d’Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palancia, Algímia d’Alfara, Estivella, Gilet, Petrés, Segart i Torres Torres.

I PLAN DE JUVENTUD DE LA MANCOMUNIDAD LA BARONÍA

I PLA  DE JOVENTUT DE LA MANCOMUNITAT LA BARONIA 

***************************** El pasado jueves  11 de noviembre, se aprobó el I Plan de Juventud de la Mancomunitat de la Baronia.

La elaboración de este documento sale de un análisis de la realidad para conocer los recursos y necesidades de la juventud en el territorio. Con un proceso participativo en el que se han recogido encuestas y se  realizaron Foros Joven en el que se trataron en profundidad las necesidades que se obtuvieron: falta de transporte, espacios jóvenes,  ocio educativo de su gusto, tasa de paro alto, entre otros. Todo esto con un carácter participativo donde colaboran los jóvenes, agentes clave,  personal político y técnico. Este  Plan de Juventud cuenta con tres ejes: “participa” que desarrolla objetivos para fomentar la participación juvenil; “diviértete” que acerca el ocio educativo a los jóvenes; y «crece» que acompaña a los jóvenes en su camino a ser adultos autónomos.

****************************Dijous passat 11 de novembre, es va aprovar l’I Pla de Joventut de la Mancomunitat de la Baronia.

L’elaboració d’aquest document ix d’una anàlisi de la realitat per a conéixer els recursos i necessitats de la joventut en el territori. Amb un procés participatiu en el qual s’han recollit enquestes i es van realitzar Fòrums Jove en el qual es van tractar en profunditat les necessitats que es van obtindre: falta de transport, espais joves, oci educatiu del seu gust, taxa d’atur alt, entre altres. Tot això amb un caràcter participatiu on col·laboren els joves, agents clau, personal polític i tècnic.

Aquest Pla de Joventut compta amb tres eixos: “participa” que desenvolupa objectius per a fomentar la participació juvenil; “diverteix-te” que acosta l’oci educatiu als joves; i «creix» que acompanya als joves en el seu camí a ser adults autònoms.

NUEVO LOGO PARA DPTO. JUVENTUD

NOU LOGO PER A DPTO. JOVENTUT 

*******************

El Departamento de Juventud cuenta con un nuevo logo  diseñado por un joven.

«Baronia Jove»

********************

El Departament de Joventut compta amb un nou logo dissenyat per un jove.

«Baronia Jove»

CORRESPONSALS JUVENILS A LA BARONIA

CORRESPONSALES JUVENILES EN LA BARONÍA 

El Departament de Joventut de la Mancomunitat de La Baronia posa en marxa el proyecte de Corresponsals Juvenils de la Baronia Jove amb l’objectiu de millorar la dinamització i la informació entre les persones joves de la Mancomunitat.

Es tracta d’un projecte de participació voluntària impulsat per la Xarxa Jove de l’IVAJ, mitjançant el qual es pretén promoure la participació juvenil, fomentar l’oci educatiu, millorar el servei d’informació i generar espais d’encontre,suport i col·laboració entre els centres educatius i el Departament de Joventut.

Les funcions dels corresponsals juvenils, són, entre altres, informar a la resta de joves, arreplegar propostes, proposar, decidir i planificar activitats d’oci, tallers,xarrades… , conèixer els interessos i necessitats de la població jove i assistir a reunions periòdiques, així com a trobades comarcals amb corresponsals d’altres municipis.

L’únic requisit per a poder participar és  tindre entre 12 i 30 anys. El període d’inscripcions estarà obert fins a finals de febrer. Per a més informació i sol-licituds d’inscripcions, es pot consultar a través del correu electrònic juventud@mancomunidadlabaronia.es , en xarxes socials @baronia_jove o mitjançant el número de telèfon 673596905.

******************************************************************El Departamento de Juventud de la Mancomunidad de La Baronia pone en marcha el programa de Corresponsales Juveniles de la Baronia Jove con el objetivo de mejorar la dinamización y la información entre las personas jóvenes de la Mancomunidad.

Se trata de un proyecto de participación voluntaria impulsado por la Xarxa Jove del IVAJ, mediante el cual se pretende promover la participación juvenil, fomentar el ocio educativo, mejorar el servicio de información y generar espacios de encuentro, apoyo y colaboración entre los centros educativos y el Departamento de Juventud.

Las funciones de los corresponsales juveniles son, entre otras, informar al resto de jóvenes, recoger propuestas, proponer, decidir y planificar actividades de ocio, talleres, charlas… , conocer los intereses y necesidades de la población joven y asistir a reuniones periódicas, así como a encuentros comarcales con corresponsales de otros municipios.

El único requisito para poder participar es tener entre 12 y 30 años. El período de inscripciones estará abierto hasta finales de febrero. Para más información y solicitudes de inscripciones, se puede consultar a través del correo juventud@mancomunidadlabaronia.es , en redes sociales @baronia_jove o llamando al número de teléfono 673596905.

ESPAIS D’ESTUDI A LA BARONIA

ESPACIOS DE ESTUDIO EN LA BARONIA 

En la Mancomunitat de La Baronia disposem d’espais per a que la gent jove puga anar a estudiar, llegir o fer treballs en grup, sobretot en època d’exàmens. Ací us deixem tota la informació dels diferents espais dels que disposem actualment. Per a més informació o  consulta, posa’t en contacte amb el Departament de Joventut. ******************************************************** En la Mancomunidad de La Baronía disponemos de espacios para que la gente joven pueda ir a estudiar, leer o hacer trabajos en grupo, sobre todo en época de exámenes. Aquí os dejamos toda la información de los diferentes espacios de los que disponemos actualmente. Para más información o consulta, ponte en contacto con el Departamento de Juventud.

JOVE OPORTUNITAT (JOOP)

Jove OportunitaJOOP, és un projecte formatiu-orientador que s’adscriu a la categoria de “Programes de Segona Oportunitat”, sent cofinançada al 50% pel Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de la Joventut -IVAJ) .

Està destinat a joves adolescents entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. L’objectiu que persegueix, és realitzar una intervenció de caràcter orientatiu i motivacional per a poder elaborar un itinerari acadèmic-formatiu individualitzat perquè aquests joves tornen al sistema educatiu o laboral. L’eina pedagògica utilitzada és el coaching actitudinal, en grups entre 10 i 15 participants on se’ls proporciona orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d’un enfocament pràctic, visitant empreses on els mostren el treball real que té cada titulació, perquè així puguen descobrir la seua vocació.

La duració del programa són quatre mesos (376 hores). En principi, des del mes de febrer/març fins al maig/juny del 2022 en horari de matins. L’espai de realització serà al Casal Jove del Port de Sagunt.

Per a més informació o sol·licitud d’inscripcions, poseu-vos en contacte a través del nostre correu juventud@mancomunidadlabaronia.es o telefoneu al 673596905.

Jove Oportunitat JOOP, es un proyecto de formación-orientación que se adscribe a la categoría de “Programas de Segunda Oportunidad”, siendo cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo y la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de la Joventut -IVAJ). Está destinado a jóvenes adolescentes de entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios. El objetivo que persigue, es hacer una intervención de carácter orientativo y motivacional para poder elaborar un itinerario académico-formativo individualizado para que estos/as jóvenes vuelvan al sistema educativo o laboral. La herramienta pedagógica utilizada es el coaching actitudinal, en grupos de entre 10 y 15 participantes. Se les proporcionará orientación sobre las diferentes familias profesionales de la FP, desde un enfoque práctico, visitando empresas, donde les mostrarán el trabajo real al que lleva cada titulación para que así puedan descubrir su vocación. La duración del programa son cuatro meses (376 horas). En principio, desde febrero/marzo hasta mayo/junio de 2022 en horario de mañanas. El espacio de realización será en el Casal Jove del Puerto de Sagunto. Para más información o solicitud de inscripciones, ponte en contacto a través de nuestro correo juventud@mancomunidadlabaronia.es o llama al 673596905.

Exposició i tallers sobre el canvi climàtic a la Baronia

Exposición y talleres sobre el cambio climático en la Baronía

 

El Departament de Medi Ambient i de Joventut de la Mancomunitat de la Baronia, amb motiu de l’agenda d’activitats del mes d’abril, relacionada amb l’educació ambiental, han portat aquest mes l’exposició “Emergencia climàtica: fets i dades”a la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro a Algímia d’Alfara. Una exposició desenvolupada i cedida pel Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) que podrà gaudir l’alumnat junt amb diferents tallers ambientals.  Amb aquestes activitats, es pretén afavorir la comprensió i la reflexió dels joves al voltant de la nostra responsabilitat amb el canvi climàtic.
El Departamento de Medio Ambiente y de Juventud de la Mancomunidad de la Baronía, con motivo de la agenda de actividades del mes de abril, relacionada con la educación ambiental, han llevado este mes la exposición «Emergencia climática: hechos y datos»en la Sección de ESO del IES Clot del Moro en Algimia d’Alfara. Una exposición desarrollada y cedida por el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) que podrá disfrutar el alumnado junto con diferentes talleres ambientales.  Con estas actividades, se pretende favorecer la comprensión y la reflexión de los jóvenes sobre nuestra responsabilidad con el cambio climático.

ACTIVIDADES DE BARONÍA 2022

ACTIVITATS DE BARONIA 2022

AGENDA D'ACTIVITATS IES

FEBRER 2022

GENER 2022

DICIEMBRE 2021

.

NOVIEMBRE'21

Accions  organitzades des de joventut.

Posa’t en contacte  per a mes informació

OCTUBRE 2021

SETEMBRE 2021

AGOST 2021

JULIOL 2021

JUNY 2021

AQUAOLIMPIADES

CONCERT DE MÚSICA

TALLERS CREATIUS

ESTIU JOVE

PASSEJADA EN BICICLETA

PASQUA JOVE

ESCAPE ROOM ESTIVELLA

JOVE OPORTUNITAT JOOP

BARONIA AVENTURA

1ºTROBADA JOVE COMARCAL

MUSICAL ALADDIN 2ºproposta

MUSICAL ALADDIN 1ºproposta

AUTOBÚS FESCAMP SUSPÉS

CURS DAT SUSPÉS

REUNIÓ INFORMATIVA A JOVES

DISSABTES A CIJ GILET

CAMPAMENT BARONIA SUSPÉS

CURS MAT INTENSIU BARONIA

CONCURS DE FOTOGRAFIAR GILET

LA FALLERA CALAVERA A L'AIGUA

JOCS AL CIJ GILET

FORUM JOVE - BARONIA

FALLERA CALAVERA ALS POBLES

REUNIÓ INFORMATIVA A JOVES

CURSOS

INFORMACIÓN

INFORMACIÓ  

El Institut Valencià de la Joventut es un organismo autónomo de la Generalitat. Es el organismo encargado de coordinar la política de juventud en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

Xarxa Jove es un programa que cuenta con la presencia en los municipios de personas encargadas de trabajar conjuntamente con las mancomunidades, las entidades locales y el IVAJ, para el desarrollo de políticas de juventud y de programas y campañas dirigidas a jóvenes.
Es un programa de compromiso con los valores que hacen crecer entonces de solidaridad, de empatía, de tolerancia, de paz, de derechos sociales y de tantas otras cosas que importan de verdad la gente joven. Encontraréis recursos educativos en diferentes formatos para poder trabajar valores, en el ámbito de la educación no formal.
Desde casa, encuentros, noticias, espacios, recursos y actividades
En esta web se dirige a promover las actuaciones en beneficio de los y las jóvenes. En la Guía de Servicios del Injuve contiene información genérica sobre las actuaciones que en estos momentos lleva a cabo el Injuve, con una reseña concisa del conjunto de programas y servicios que venimos desarrollando, y en los cuales se describen, de forma detallada, los datos de la unidad que los gestiona.
Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.
La comisión de juventud nace 20 de octubre de 1988 para potenciar la participación de la juventud sorda en la Comunitat Valenciana. Siendo una de las primeras comisiones creadas dentro del movimiento asociativo de personas sordas a nivel estatal. Desde su nacimiento ha organizado numerosos encuentros de jóvenes dentro de la Comunitat Valenciana; actividades, formación, jornadas, etc.

Una red nacional de organizaciones

por el reconocimiento de las competencias

del voluntariado

ESPACIO JOVEN

ESPAI JOVE  

CONTACTO

CONTACTE 

1 + 8 =

Mancomunidad la Baronía

C/ Nadal i Llorens, 2

C.P. 46590  –  Estivella

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies