BARONÍA JOVEN

BARONIA JOVE   

*****************************Baronía Joven es el servicio de Juventud de la Mancomunidad la Baronía, bajo el convenio IVAJ,  para activar las  políticas de juventud mediante la EVJ.

Si tienes entre 12 y 30 años, en Baronía Joven te informamos, escuchamos y asesoramos.

Con el objetivo principal de fomentar la participación juvenil en los municipios de Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronía, Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Estivella, Gilet, Petrés, Segart y Torres Torres.

*****************************Baronia Jove és el servei de Joventut de la Mancomunitat la Baronia, sota el conveni IVAJ, per a activar les polítiques de joventut mitjançant la EVJ.

Si tens entre 12 i 30 anys, en Baronia Jove t’informem, escoltem i assessorem.

Amb l’objectiu principal de fomentar la participació juvenil en els municipis d’Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palancia, Algímia d’Alfara, Estivella, Gilet, Petrés, Segart i Torres Torres.

I PLAN DE JUVENTUD DE LA MANCOMUNIDAD LA BARONÍA

I PLA  DE JOVENTUT DE LA MANCOMUNITAT LA BARONIA 

***************************** El pasado jueves  11 de noviembre, se aprobó el I Plan de Juventud de la Mancomunitat de la Baronia.

La elaboración de este documento sale de un análisis de la realidad para conocer los recursos y necesidades de la juventud en el territorio. Con un proceso participativo en el que se han recogido encuestas y se  realizaron Foros Joven en el que se trataron en profundidad las necesidades que se obtuvieron: falta de transporte, espacios jóvenes,  ocio educativo de su gusto, tasa de paro alto, entre otros. Todo esto con un carácter participativo donde colaboran los jóvenes, agentes clave,  personal político y técnico. Este  Plan de Juventud cuenta con tres ejes: “participa” que desarrolla objetivos para fomentar la participación juvenil; “diviértete” que acerca el ocio educativo a los jóvenes; y «crece» que acompaña a los jóvenes en su camino a ser adultos autónomos.

****************************Dijous passat 11 de novembre, es va aprovar l’I Pla de Joventut de la Mancomunitat de la Baronia.

L’elaboració d’aquest document ix d’una anàlisi de la realitat per a conéixer els recursos i necessitats de la joventut en el territori. Amb un procés participatiu en el qual s’han recollit enquestes i es van realitzar Fòrums Jove en el qual es van tractar en profunditat les necessitats que es van obtindre: falta de transport, espais joves, oci educatiu del seu gust, taxa d’atur alt, entre altres. Tot això amb un caràcter participatiu on col·laboren els joves, agents clau, personal polític i tècnic.

Aquest Pla de Joventut compta amb tres eixos: “participa” que desenvolupa objectius per a fomentar la participació juvenil; “diverteix-te” que acosta l’oci educatiu als joves; i «creix» que acompanya als joves en el seu camí a ser adults autònoms.

NUEVO LOGO PARA DPTO. JUVENTUD

NOU LOGO PER A DPTO. JOVENTUT 

*******************

El Departamento de Juventud cuenta con un nuevo logo  diseñado por un joven.

«Baronia Jove»

********************

El Departament de Joventut compta amb un nou logo dissenyat per un jove.

«Baronia Jove»

CORRESPONSALS JUVENILS A LA BARONIA

CORRESPONSALES JUVENILES EN LA BARONÍA 

El Departament de Joventut de la Mancomunitat de La Baronia posa en marxa el proyecte de Corresponsals Juvenils de la Baronia Jove amb l’objectiu de millorar la dinamització i la informació entre les persones joves de la Mancomunitat.

Es tracta d’un projecte de participació voluntària impulsat per la Xarxa Jove de l’IVAJ, mitjançant el qual es pretén promoure la participació juvenil, fomentar l’oci educatiu, millorar el servei d’informació i generar espais d’encontre,suport i col·laboració entre els centres educatius i el Departament de Joventut.

Les funcions dels corresponsals juvenils, són, entre altres, informar a la resta de joves, arreplegar propostes, proposar, decidir i planificar activitats d’oci, tallers,xarrades… , conèixer els interessos i necessitats de la població jove i assistir a reunions periòdiques, així com a trobades comarcals amb corresponsals d’altres municipis.

L’únic requisit per a poder participar és  tindre entre 12 i 30 anys. El període d’inscripcions estarà obert fins a finals de febrer. Per a més informació i sol-licituds d’inscripcions, es pot consultar a través del correu electrònic juventud@mancomunidadlabaronia.es , en xarxes socials @baronia_jove o mitjançant el número de telèfon 673596905.

******************************************************************El Departamento de Juventud de la Mancomunidad de La Baronia pone en marcha el programa de Corresponsales Juveniles de la Baronia Jove con el objetivo de mejorar la dinamización y la información entre las personas jóvenes de la Mancomunidad.

Se trata de un proyecto de participación voluntaria impulsado por la Xarxa Jove del IVAJ, mediante el cual se pretende promover la participación juvenil, fomentar el ocio educativo, mejorar el servicio de información y generar espacios de encuentro, apoyo y colaboración entre los centros educativos y el Departamento de Juventud.

Las funciones de los corresponsales juveniles son, entre otras, informar al resto de jóvenes, recoger propuestas, proponer, decidir y planificar actividades de ocio, talleres, charlas… , conocer los intereses y necesidades de la población joven y asistir a reuniones periódicas, así como a encuentros comarcales con corresponsales de otros municipios.

El único requisito para poder participar es tener entre 12 y 30 años. El período de inscripciones estará abierto hasta finales de febrero. Para más información y solicitudes de inscripciones, se puede consultar a través del correo juventud@mancomunidadlabaronia.es , en redes sociales @baronia_jove o llamando al número de teléfono 673596905.

ESPAIS D’ESTUDI A LA BARONIA

ESPACIOS DE ESTUDIO EN LA BARONIA 

En la Mancomunitat de La Baronia disposem d’espais per a que la gent jove puga anar a estudiar, llegir o fer treballs en grup, sobretot en època d’exàmens. Ací us deixem tota la informació dels diferents espais dels que disposem actualment. Per a més informació o  consulta, posa’t en contacte amb el Departament de Joventut. ******************************************************** En la Mancomunidad de La Baronía disponemos de espacios para que la gente joven pueda ir a estudiar, leer o hacer trabajos en grupo, sobre todo en época de exámenes. Aquí os dejamos toda la información de los diferentes espacios de los que disponemos actualmente. Para más información o consulta, ponte en contacto con el Departamento de Juventud.

Exposició i tallers sobre el canvi climàtic a la Baronia

Exposición y talleres sobre el cambio climático en la Baronía

 

El Departament de Medi Ambient i de Joventut de la Mancomunitat de la Baronia, amb motiu de l’agenda d’activitats del mes d’abril, relacionada amb l’educació ambiental, han portat aquest mes l’exposició “Emergencia climàtica: fets i dades”a la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro a Algímia d’Alfara. Una exposició desenvolupada i cedida pel Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) que podrà gaudir l’alumnat junt amb diferents tallers ambientals.  Amb aquestes activitats, es pretén afavorir la comprensió i la reflexió dels joves al voltant de la nostra responsabilitat amb el canvi climàtic.
El Departamento de Medio Ambiente y de Juventud de la Mancomunidad de la Baronía, con motivo de la agenda de actividades del mes de abril, relacionada con la educación ambiental, han llevado este mes la exposición «Emergencia climática: hechos y datos»en la Sección de ESO del IES Clot del Moro en Algimia d’Alfara. Una exposición desarrollada y cedida por el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) que podrá disfrutar el alumnado junto con diferentes talleres ambientales.  Con estas actividades, se pretende favorecer la comprensión y la reflexión de los jóvenes sobre nuestra responsabilidad con el cambio climático.

La Mancomunitat de la Baronia rep al director de cine Pedro Solís per a treballar la inclusió socioeducativa

La Mancomunidad de la Baronía recibe al director de cine Pedro Solís para trabajar la inclusión socioeducativa

 

El dijous 27 d’octubre van tindre lloc les conferències de “Cuerdas, un viaje emocional” a la Mancomunitat de la Baronia. Unes jornades impartides pel director de producció i guionista d’animació, Pedro Solís, guanyador de dos premis Goya. Aquestes conferències, contemplades dins de la programació de les activitats de dinamització de l’Àrea de Joventut de Baronia Jove i dirigides a l’alumnat dels diferents centres educatius de la Mancomunitat, formen part del projecte d’inclusió “Sumemos capacidades” dut a terme per l’Associació Adacam, en què han participat també altres municipis del Camp de Morvedre. La primera conferència va tindre lloc a l’Auditori d’Algímia d’Alfara, amb la participació d’alumnes procedents del CRA Baronia Alta, el CEIP Palància i la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro d’Algímia d’Alfara. La segona es va realitzar en el Centre Cívic de Gilet, on  van assitir el CEIP Enrique Tierno Galván, Domínguez Roca,Tirant lo Blanc i el Braçal. El President de la Mancomunitat de la Baronia, Salva Costa, juntament amb Lola Torrente, presidenta d’Adacam, van donar la benvinguda a Pedro Solís i a l’alumnat, albergant entre totes dues xarrades a més de tres-cents participants.La finalitat d’aquesta activitat educativa ha permés que, d’una banda, l’alumnat  poguera conéixer de primera mà com és el procés creatiu d’un curt o pel·lícula d’animació, així com la trajectòria del director i, d’altra banda, es van treballar aspectes relacionats amb l’educació emocional i en valors a través del contingut del curtmetratge de “Cuerdas”. Activitat finançada per:
El jueves 27 de octubre tuvieron lugar las conferencias de “Cuerdas, un viaje emocional” en la Mancomunidad de la Baronia. Unas jornadas impartidas por el director de producción y guionista de animación, Pedro Solís, ganador de dos premios Goya. Estas conferencias, contempladas dentro de la programación de las actividades de dinamización del Àrea de Juventud de Baronia Jove y dirigidas al alumnado de los diferentes centros educativos de la Mancomunidad, forman parte del proyecto de inclusión “Sumemos Capacidades” llevado a cabo por  la Asociación Adacam, en el que han participado también otros municipios del Camp de Morvedre. La primera conferencia tuvo lugar en el Auditorio de Algimia de Alfara, con la participación de alumnos y alumnas procedentes del CRA Baronía Alta, el CEIP Palància y la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro de Algimia de Alfara. La segunda se realizó en el Centro Cívico de Gilet y asistieron el CEIP Enrique Tierno Galván, Domínguez Roca, Tirant lo Blanc y el Braçal. El Presidente de la Mancomunidad de la Baronía, Salva Costa, junto con Lola Torrente, presidenta de Adacam, dieron la bienvenida a Pedro Solís y al alumnado, albergando entre ambas charlas a más de trescientos participantes.La finalidad de esta actividad educativa ha permitido que, por un lado, el alumnado pudiera conocer de primera mano cómo es el proceso creativo de un corto o película de animación, así como la trayectoria del director y, por otro lado, se trabajaron aspectos relacionados con la educación emocional y en valores a través del contenido del cortometraje de “Cuerdas”.

L’exposició «No em toques el whatsapp» arriba a la Baronia

La exposición «No em toques el whatsapp» llega a la Baronía

 

 Amb motiu de l’agenda d’activitats del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Baronia, la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro d’Algímia d’Alfara acollirà l’exposició de l’IVAJ “No em toques el whatsapp” del 9 al 13 de gener. Es tracta d’una mostra educativa que fa un recorregut per diferents aspectes de la violència de gènere, formada per fotografies i textos procedents del concurs artístic per a joves que promou l’Institut Valencià de Joventut de forma anual. Amb aquesta exposició, es pretén sensibilitzar i conscienciar a l’alumnat sobre la importància de conéixer i saber detectar aquesta problemàtica. A banda de l’exposició, l’alumnat també comptarà amb tallers i dinàmiques que es realitzaran des del Departament de Joventut amb l’objectiu de reforçar aquests continguts.

   Con motivo de la agenda de actividades del Departamento de Juventud de la Mancomunidad de la Baronía, la Sección de ESO del IES Clot del Moro de Algímia de Alfara acogerá la exposición del IVAJ “No em toques el whatsapp” del 9 al 13 de enero.Se trata de una muestra educativa que hace un recorrido por diferentes aspectos de la violencia de género, formada por fotografías y textos procedentes del concurso artístico para jóvenes que promueve el Instituto Valenciano de Juventud de forma anual. Con esta exposición, se pretende sensibilizar y concienciar al alumnado sobre la importancia de conocer y saber detectar esta problemática. Además de la exposición, el alumnado también contará con talleres y dinámicas que se realizarán desde el Departamento de Juventud con el objetivo de reforzar estos contenidos.

Jornada d’educació sexual per a famílies i adolescents a la Baronia 

 

La Mancomunitat de La Baronia, a través de Baronia Jove, va organitzar el dilluns 27 de març una jornada d’educació sexual amb dues xarrades psicopedagògiques a càrrec de la psicòloga, sexòloga, terapeuta de parrella i agent d’igualtat Lara Avargues. La primera d’elles, «Desmuntem la sexualitat», va estar dirigida a l’alumnat de tercer de la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro a Algímia d’Alfara. Es va tractar d’un taller psicosociopedagògic amb el que es va treballar per una educació afectiva-sexual més primerenca i de qualitat, amb l’objectiu de promoure conductes sexuals saludables i responsables, així com de sensibilitzar davant la diversitat sexual i desmitificar l’amor romàntic i els rols de gènere entre les persones joves.

La segona xarrada,»Com acompanyar als adolescents en la sexualitat» va tindre lloc al saló d’actes del Centre Cultural d’Estivella. Va ser una xarrada oberta al públic, dirigida a tots els agents socials implicats en el creixement personal de les persones joves on es pretenia orientar sobre l’acompanyament als adolescents i xiquets i xiquetes en el descobriment de la seua sexualitat mitjançant la reflexió i el dinamisme. Tot en un ambient honest i de calidesa i donant ferramentes que els ajudaren en l’educació sexual. Va tindre molt bona acollida, assistint tant famílies com diferents professionals de l’àmbit educatiu.

La Mancomunidad de La Baronia, a través de Baronia Jove, organizó el lunes 27 de marzo una jornada de educación sexual con dos charlas psicopedagógicas a cargo de la psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y agente de igualdad Lara Avargues. La primera de ellas, «Desmontamos la sexualidad», estuvo dirigida al alumnado de tercero de la Sección de ESO del IES Clot del Moro en Algimia de Alfara. Se trató de un taller psicosociopedagógico con el que se trabajó por una educación afectivo-sexual más temprana y de calidad, con el objetivo de promover conductas sexuales saludables y responsables, así como de sensibilizar ante la diversidad sexual y desmitificar la amor romántico y los roles de género entre las personas jóvenes. La segunda charla, «Cómo acompañar a los adolescentes en la sexualidad» tuvo lugar en el salón de actos del Centro Cultural de Estivella. Fue una charla abierta al público, dirigida a todos los agentes sociales implicados en el crecimiento personal de las personas jóvenes en la que se pretendía orientar sobre el acompañamiento a los adolescentes y niños/as en el descubrimiento de su sexualidad mediante la reflexión y el dinamismo. Todo en un ambiente honesto y de calidez y dando herramientas que les ayudaran en la educación sexual. Tuvo muy buena acogida, asistiendo tanto familias como diferentes profesionales del ámbito educativo.

PROPERES ACTIVITATS 

 

ACTIVITATS BARONIA JOVE

JORNADA D'EDUCACIÓ SEXUAL

AGENDA D'ACTIVITATS IES

FEBRER 2022

GENER 2022

DICIEMBRE 2021

.

NOVIEMBRE'21

Accions  organitzades des de joventut.

Posa’t en contacte  per a mes informació

OCTUBRE 2021

SETEMBRE 2021

AGOST 2021

JULIOL 2021

JUNY 2021

PILOTATGE DE DRONS

PASQUA JOVE

TARDEIG FALLER

NADAL JOVE

GYMKHANA DE LES ÀNIMES

CUERDAS, UN VIAJE EMOCIONAL

AQUAOLIMPIADES

CONCERT DE MÚSICA

TALLERS CREATIUS

ESTIU JOVE

PASSEJADA EN BICICLETA

PASQUA JOVE

ESCAPE ROOM ESTIVELLA

JOVE OPORTUNITAT JOOP

BARONIA AVENTURA

1ºTROBADA JOVE COMARCAL

MUSICAL ALADDIN 2ºproposta

MUSICAL ALADDIN 1ºproposta

AUTOBÚS FESCAMP SUSPÉS

CURS DAT SUSPÉS

REUNIÓ INFORMATIVA A JOVES

DISSABTES A CIJ GILET

CAMPAMENT BARONIA SUSPÉS

CURS MAT INTENSIU BARONIA

CONCURS DE FOTOGRAFIAR GILET

LA FALLERA CALAVERA A L'AIGUA

JOCS AL CIJ GILET

FÒRUM JOVE

INFORMACIÓN

INFORMACIÓ  

El Institut Valencià de la Joventut es un organismo autónomo de la Generalitat. Es el organismo encargado de coordinar la política de juventud en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

Xarxa Jove es un programa que cuenta con la presencia en los municipios de personas encargadas de trabajar conjuntamente con las mancomunidades, las entidades locales y el IVAJ, para el desarrollo de políticas de juventud y de programas y campañas dirigidas a jóvenes.
Es un programa de compromiso con los valores que hacen crecer entonces de solidaridad, de empatía, de tolerancia, de paz, de derechos sociales y de tantas otras cosas que importan de verdad la gente joven. Encontraréis recursos educativos en diferentes formatos para poder trabajar valores, en el ámbito de la educación no formal.
Desde casa, encuentros, noticias, espacios, recursos y actividades
En esta web se dirige a promover las actuaciones en beneficio de los y las jóvenes. En la Guía de Servicios del Injuve contiene información genérica sobre las actuaciones que en estos momentos lleva a cabo el Injuve, con una reseña concisa del conjunto de programas y servicios que venimos desarrollando, y en los cuales se describen, de forma detallada, los datos de la unidad que los gestiona.
Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.
La comisión de juventud nace 20 de octubre de 1988 para potenciar la participación de la juventud sorda en la Comunitat Valenciana. Siendo una de las primeras comisiones creadas dentro del movimiento asociativo de personas sordas a nivel estatal. Desde su nacimiento ha organizado numerosos encuentros de jóvenes dentro de la Comunitat Valenciana; actividades, formación, jornadas, etc.

Una red nacional de organizaciones

por el reconocimiento de las competencias

del voluntariado

CONTACTO

CONTACTE 

11 + 10 =

Mancomunidad la Baronía

C/ Nadal i Llorens, 2

C.P. 46590  –  Estivella

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies