CURSOS

ACTIVITATS

CORRESPONSALS

BARONIA JOVE   

*****************************Baronía Joven es el servicio de Juventud de la Mancomunidad la Baronía, bajo el convenio IVAJ,  para activar las  políticas de juventud mediante la EVJ.

Si tienes entre 12 y 30 años, en Baronía Joven te informamos, escuchamos y asesoramos.

Con el objetivo principal de fomentar la participación juvenil en los municipios de Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronía, Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Estivella, Gilet, Petrés, Segart y Torres Torres.

*****************************Baronia Jove és el servei de Joventut de la Mancomunitat la Baronia, sota el conveni IVAJ, per a activar les polítiques de joventut mitjançant la EVJ.

Si tens entre 12 i 30 anys, en Baronia Jove t’informem, escoltem i assessorem.

Amb l’objectiu principal de fomentar la participació juvenil en els municipis d’Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palancia, Algímia d’Alfara, Estivella, Gilet, Petrés, Segart i Torres Torres.

I PLA  DE JOVENTUT DE LA MANCOMUNITAT LA BARONIA 

***************************** El pasado jueves  11 de noviembre, se aprobó el I Plan de Juventud de la Mancomunitat de la Baronia.

La elaboración de este documento sale de un análisis de la realidad para conocer los recursos y necesidades de la juventud en el territorio. Con un proceso participativo en el que se han recogido encuestas y se  realizaron Foros Joven en el que se trataron en profundidad las necesidades que se obtuvieron: falta de transporte, espacios jóvenes,  ocio educativo de su gusto, tasa de paro alto, entre otros. Todo esto con un carácter participativo donde colaboran los jóvenes, agentes clave,  personal político y técnico. Este  Plan de Juventud cuenta con tres ejes: “participa” que desarrolla objetivos para fomentar la participación juvenil; “diviértete” que acerca el ocio educativo a los jóvenes; y «crece» que acompaña a los jóvenes en su camino a ser adultos autónomos.

****************************Dijous passat 11 de novembre, es va aprovar l’I Pla de Joventut de la Mancomunitat de la Baronia.

L’elaboració d’aquest document ix d’una anàlisi de la realitat per a conéixer els recursos i necessitats de la joventut en el territori. Amb un procés participatiu en el qual s’han recollit enquestes i es van realitzar Fòrums Jove en el qual es van tractar en profunditat les necessitats que es van obtindre: falta de transport, espais joves, oci educatiu del seu gust, taxa d’atur alt, entre altres. Tot això amb un caràcter participatiu on col·laboren els joves, agents clau, personal polític i tècnic.

Aquest Pla de Joventut compta amb tres eixos: “participa” que desenvolupa objectius per a fomentar la participació juvenil; “diverteix-te” que acosta l’oci educatiu als joves; i «creix» que acompanya als joves en el seu camí a ser adults autònoms.

NOU LOGO PER A DPTO. JOVENTUT 

*******************

El Departamento de Juventud cuenta con un nuevo logo  diseñado por un joven.

«Baronia Jove»

********************

El Departament de Joventut compta amb un nou logo dissenyat per un jove.

«Baronia Jove»

CORRESPONSALS JUVENILS A LA BARONIA

El Departament de Joventut de la Mancomunitat de La Baronia posa en marxa el proyecte de Corresponsals Juvenils de la Baronia Jove amb l’objectiu de millorar la dinamització i la informació entre les persones joves de la Mancomunitat.

Es tracta d’un projecte de participació voluntària impulsat per la Xarxa Jove de l’IVAJ, mitjançant el qual es pretén promoure la participació juvenil, fomentar l’oci educatiu, millorar el servei d’informació i generar espais d’encontre,suport i col·laboració entre els centres educatius i el Departament de Joventut.

Les funcions dels corresponsals juvenils, són, entre altres, informar a la resta de joves, arreplegar propostes, proposar, decidir i planificar activitats d’oci, tallers,xarrades… , conèixer els interessos i necessitats de la població jove i assistir a reunions periòdiques, així com a trobades comarcals amb corresponsals d’altres municipis.

L’únic requisit per a poder participar és  tindre entre 12 i 30 anys. Per a més informació i sol-licituds d’inscripcions, es pot consultar a través del correu electrònic juventud@mancomunidadlabaronia.es , en xarxes socials @baronia_jove.

******************************************************************El Departamento de Juventud de la Mancomunidad de La Baronia pone en marcha el programa de Corresponsales Juveniles de la Baronia Jove con el objetivo de mejorar la dinamización y la información entre las personas jóvenes de la Mancomunidad.

Se trata de un proyecto de participación voluntaria impulsado por la Xarxa Jove del IVAJ, mediante el cual se pretende promover la participación juvenil, fomentar el ocio educativo, mejorar el servicio de información y generar espacios de encuentro, apoyo y colaboración entre los centros educativos y el Departamento de Juventud.

Las funciones de los corresponsales juveniles son, entre otras, informar al resto de jóvenes, recoger propuestas, proponer, decidir y planificar actividades de ocio, talleres, charlas… , conocer los intereses y necesidades de la población joven y asistir a reuniones periódicas, así como a encuentros comarcales con corresponsales de otros municipios.

El único requisito para poder participar es tener entre 12 y 30 años. Para más información y solicitudes de inscripciones, se puede consultar a través del correo juventud@mancomunidadlabaronia.es , en redes sociales @baronia_jove.

ESPAIS D’ESTUDI A LA BARONIA

En la Mancomunitat de La Baronia disposem d’espais per a que la gent jove puga anar a estudiar, llegir o fer treballs en grup, sobretot en època d’exàmens. Ací us deixem tota la informació dels diferents espais dels que disposem actualment. Per a més informació o  consulta, posa’t en contacte amb el Departament de Joventut. ******************************************************** En la Mancomunidad de La Baronía disponemos de espacios para que la gente joven pueda ir a estudiar, leer o hacer trabajos en grupo, sobre todo en época de exámenes. Aquí os dejamos toda la información de los diferentes espacios de los que disponemos actualmente. Para más información o consulta, ponte en contacto con el Departamento de Juventud.

Exposició i tallers sobre el canvi climàtic a la Baronia

 

El Departament de Medi Ambient i de Joventut de la Mancomunitat de la Baronia, amb motiu de l’agenda d’activitats del mes d’abril, relacionada amb l’educació ambiental, han portat aquest mes l’exposició “Emergencia climàtica: fets i dades”a la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro a Algímia d’Alfara. Una exposició desenvolupada i cedida pel Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) que podrà gaudir l’alumnat junt amb diferents tallers ambientals.  Amb aquestes activitats, es pretén afavorir la comprensió i la reflexió dels joves al voltant de la nostra responsabilitat amb el canvi climàtic.
El Departamento de Medio Ambiente y de Juventud de la Mancomunidad de la Baronía, con motivo de la agenda de actividades del mes de abril, relacionada con la educación ambiental, han llevado este mes la exposición «Emergencia climática: hechos y datos»en la Sección de ESO del IES Clot del Moro en Algimia d’Alfara. Una exposición desarrollada y cedida por el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) que podrá disfrutar el alumnado junto con diferentes talleres ambientales.  Con estas actividades, se pretende favorecer la comprensión y la reflexión de los jóvenes sobre nuestra responsabilidad con el cambio climático.

La Mancomunitat de la Baronia rep al director de cine Pedro Solís per a treballar la inclusió socioeducativa

 

El dijous 27 d’octubre van tindre lloc les conferències de “Cuerdas, un viaje emocional” a la Mancomunitat de la Baronia. Unes jornades impartides pel director de producció i guionista d’animació, Pedro Solís, guanyador de dos premis Goya. Aquestes conferències, contemplades dins de la programació de les activitats de dinamització de l’Àrea de Joventut de Baronia Jove i dirigides a l’alumnat dels diferents centres educatius de la Mancomunitat, formen part del projecte d’inclusió “Sumemos capacidades” dut a terme per l’Associació Adacam, en què han participat també altres municipis del Camp de Morvedre. La primera conferència va tindre lloc a l’Auditori d’Algímia d’Alfara, amb la participació d’alumnes procedents del CRA Baronia Alta, el CEIP Palància i la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro d’Algímia d’Alfara. La segona es va realitzar en el Centre Cívic de Gilet, on  van assitir el CEIP Enrique Tierno Galván, Domínguez Roca,Tirant lo Blanc i el Braçal. El President de la Mancomunitat de la Baronia, Salva Costa, juntament amb Lola Torrente, presidenta d’Adacam, van donar la benvinguda a Pedro Solís i a l’alumnat, albergant entre totes dues xarrades a més de tres-cents participants.La finalitat d’aquesta activitat educativa ha permés que, d’una banda, l’alumnat  poguera conéixer de primera mà com és el procés creatiu d’un curt o pel·lícula d’animació, així com la trajectòria del director i, d’altra banda, es van treballar aspectes relacionats amb l’educació emocional i en valors a través del contingut del curtmetratge de “Cuerdas”.
El jueves 27 de octubre tuvieron lugar las conferencias de “Cuerdas, un viaje emocional” en la Mancomunidad de la Baronia. Unas jornadas impartidas por el director de producción y guionista de animación, Pedro Solís, ganador de dos premios Goya. Estas conferencias, contempladas dentro de la programación de las actividades de dinamización del Àrea de Juventud de Baronia Jove y dirigidas al alumnado de los diferentes centros educativos de la Mancomunidad, forman parte del proyecto de inclusión “Sumemos Capacidades” llevado a cabo por  la Asociación Adacam, en el que han participado también otros municipios del Camp de Morvedre. La primera conferencia tuvo lugar en el Auditorio de Algimia de Alfara, con la participación de alumnos y alumnas procedentes del CRA Baronía Alta, el CEIP Palància y la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro de Algimia de Alfara. La segunda se realizó en el Centro Cívico de Gilet y asistieron el CEIP Enrique Tierno Galván, Domínguez Roca, Tirant lo Blanc y el Braçal. El Presidente de la Mancomunidad de la Baronía, Salva Costa, junto con Lola Torrente, presidenta de Adacam, dieron la bienvenida a Pedro Solís y al alumnado, albergando entre ambas charlas a más de trescientos participantes.La finalidad de esta actividad educativa ha permitido que, por un lado, el alumnado pudiera conocer de primera mano cómo es el proceso creativo de un corto o película de animación, así como la trayectoria del director y, por otro lado, se trabajaron aspectos relacionados con la educación emocional y en valores a través del contenido del cortometraje de “Cuerdas”.

L’exposició «No em toques el whatsapp» arriba a la Baronia

 Amb motiu de l’agenda d’activitats del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Baronia, la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro d’Algímia d’Alfara acollirà l’exposició de l’IVAJ “No em toques el whatsapp” del 9 al 13 de gener. Es tracta d’una mostra educativa que fa un recorregut per diferents aspectes de la violència de gènere, formada per fotografies i textos procedents del concurs artístic per a joves que promou l’Institut Valencià de Joventut de forma anual. Amb aquesta exposició, es pretén sensibilitzar i conscienciar a l’alumnat sobre la importància de conéixer i saber detectar aquesta problemàtica. A banda de l’exposició, l’alumnat també comptarà amb tallers i dinàmiques que es realitzaran des del Departament de Joventut amb l’objectiu de reforçar aquests continguts.

   Con motivo de la agenda de actividades del Departamento de Juventud de la Mancomunidad de la Baronía, la Sección de ESO del IES Clot del Moro de Algímia de Alfara acogerá la exposición del IVAJ “No em toques el whatsapp” del 9 al 13 de enero.Se trata de una muestra educativa que hace un recorrido por diferentes aspectos de la violencia de género, formada por fotografías y textos procedentes del concurso artístico para jóvenes que promueve el Instituto Valenciano de Juventud de forma anual. Con esta exposición, se pretende sensibilizar y concienciar al alumnado sobre la importancia de conocer y saber detectar esta problemática. Además de la exposición, el alumnado también contará con talleres y dinámicas que se realizarán desde el Departamento de Juventud con el objetivo de reforzar estos contenidos.

 Jornada d’educació sexual per a famílies i adolescents a la Baronia 

La Mancomunitat de La Baronia, a través de Baronia Jove, va organitzar el dilluns 27 de març una jornada d’educació sexual amb dues xarrades psicopedagògiques a càrrec de la psicòloga, sexòloga, terapeuta de parrella i agent d’igualtat Lara Avargues. La primera d’elles, «Desmuntem la sexualitat», va estar dirigida a l’alumnat de tercer de la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro a Algímia d’Alfara. Es va tractar d’un taller psicosociopedagògic amb el que es va treballar per una educació afectiva-sexual més primerenca i de qualitat, amb l’objectiu de promoure conductes sexuals saludables i responsables, així com de sensibilitzar davant la diversitat sexual i desmitificar l’amor romàntic i els rols de gènere entre les persones joves.

La segona xarrada,»Com acompanyar als adolescents en la sexualitat» va tindre lloc al saló d’actes del Centre Cultural d’Estivella. Va ser una xarrada oberta al públic, dirigida a tots els agents socials implicats en el creixement personal de les persones joves on es pretenia orientar sobre l’acompanyament als adolescents i xiquets i xiquetes en el descobriment de la seua sexualitat mitjançant la reflexió i el dinamisme. Tot en un ambient honest i de calidesa i donant ferramentes que els ajudaren en l’educació sexual. Va tindre molt bona acollida, assistint tant famílies com diferents professionals de l’àmbit educatiu.

La Mancomunidad de La Baronia, a través de Baronia Jove, organizó el lunes 27 de marzo una jornada de educación sexual con dos charlas psicopedagógicas a cargo de la psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y agente de igualdad Lara Avargues. La primera de ellas, «Desmontamos la sexualidad», estuvo dirigida al alumnado de tercero de la Sección de ESO del IES Clot del Moro en Algimia de Alfara. Se trató de un taller psicosociopedagógico con el que se trabajó por una educación afectivo-sexual más temprana y de calidad, con el objetivo de promover conductas sexuales saludables y responsables, así como de sensibilizar ante la diversidad sexual y desmitificar la amor romántico y los roles de género entre las personas jóvenes. La segunda charla, «Cómo acompañar a los adolescentes en la sexualidad» tuvo lugar en el salón de actos del Centro Cultural de Estivella. Fue una charla abierta al público, dirigida a todos los agentes sociales implicados en el crecimiento personal de las personas jóvenes en la que se pretendía orientar sobre el acompañamiento a los adolescentes y niños/as en el descubrimiento de su sexualidad mediante la reflexión y el dinamismo. Todo en un ambiente honesto y de calidez y dando herramientas que les ayudaran en la educación sexual. Tuvo muy buena acogida, asistiendo tanto familias como diferentes profesionales del ámbito educativo.

Campanya pels drets de la infància i l’adolescència 

Amb motiu del Dia Internacional de la Infància que es celebra el 20 de novembre, s’ha posat en marxa una campanya informativa basada en la divulgació dels Drets de la Infància i l’Adolescència a la Mancomunitat de la Baronia que es desenvoluparà al llarg de tot el mes. Aquesta campanya sorgeix com una iniciativa dels Departaments de Joventut i de Serveis Socials d’atenció primària bàsica, conscients de la importància que la població infantil i adolescent conega l’existència dels seus drets, els quals deuen ser protegits, contemplats i desenvolupats. Per això, es pretenen treballar una sèrie de mesures enfocades a la promoció d’aquests i al foment de la participació infantil i juvenil mitjançant diferents activitats, on alguns dels objectius són la sensibilització i l’educació en valors.  Per a dur-ho a terme, s’han considerat els centres educatius de la zona com espais principals d’actuació, on la convivència i l’aprenentatge dels xiquets, xiquetes i adolescents resulta fonamental per al seu desenvolupament social. Els centres que participen són el CEIP Domínguez Roca a Petrés, el CEIP Tirant lo Blanc a Albalat dels Tarongers, el CEIP Serra Calderona a Gilet, el CRA Baronia Alta que agrupa a Torres Torres, Alfara de la Baronia i Algar de Palància, el CEIP Palància i la Secció d’ESO de l’IES Clot del Moro a Algímia d’Alfara. L’alumnat a qui està dirigida aquesta campanya és 5é i 6é de primària i primer d’ESO. El president de la Mancomunitat de la Baronia, Salva Costa, afirma que “ aquesta és la primera campanya pels drets de la infància i l’adolescència que es realitza a la nostra Mancomunitat amb motiu del 20N. L’equip tècnic ha estat treballant en coordinació en aquest projecte des de l’inici de curs, per això esperem que tinga molt bona acollida en els diferents centres educatius i que puga tindre una continuïtat el pròxim any”.
Con motivo del Día Internacional de la Infancia que se celebra el 20 de noviembre, se ha puesto en marcha una campaña informativa basada en la divulgación de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Mancomunidad de la Baronía que se desarrollará a lo largo de todo el mes. Esta campaña surge como una iniciativa de los Departamentos de Juventud y de Servicios Sociales de atención primaria básica, conscientes de la importancia de que la población infantil y adolescente conozca la existencia de sus derechos, que deben ser protegidos, contemplados y desarrollados. Por eso, se pretenden trabajar una serie de medidas enfocadas a la promoción de éstos y al fomento de la participación infantil y juvenil mediante diferentes actividades, donde algunos de los objetivos son la sensibilización y la educación en valores. Para ello, se han considerado los centros educativos de la zona como espacios principales de actuación, donde la convivencia y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes resulta fundamental para su desarrollo social. Los centros que participan son el CEIP Domínguez Roca en Petrés, el CEIP Tirant lo Blanc en Albalat dels Tarongers, el CEIP Serra Calderona en Gilet, el CRA Baronía Alta que agrupa a Torres Torres, Alfara de la Baronía y Algar de Palancia, el CEIP Palancia y la Sección de ESO del IES Clot del Moro en Algimia de Alfara. El alumnado al que está dirigida esta campaña es 5º y 6º de primaria y primero de ESO. El presidente de la Mancomunidad de la Baronía, Salva Costa, afirma que “esta es la primera campaña por los derechos de la infancia y la adolescencia que se realiza en nuestra Mancomunidad con motivo del 20N. El equipo técnico ha estado trabajando en coordinación en este proyecto desde el inicio de curso, por eso esperamos que tenga muy buena acogida en los diferentes centros educativos y que pueda tener una continuidad el próximo año”.

Trobada de joves del Camp de Morvedre a Alfara de la Baronia  

Alfara de la Baronia ha sido la sede de la II Trobada Comarcal de Jóvenes del Camp de Morvedre «Mobilitza’t», que tuvo lugar el 18 de abril de 2024 en la Casa de Cultura de la localidad. Un encuentro organizado por la  Xarxa Jove del Camp de Morvedre, que agrupó a las técnicas juveniles y jóvenes de los Ayuntamientos de Canet d’en Berenguer, Sagunto y la Mancomunidad de La Baronia.

En el encuentro se abordó el transporte y la movilidad comarcal, un tema que preocupa entre la población joven y que ha surgido en los diferentes foros jóvenes realizados en la zona. Las actividades se centraron en identificar y documentar los problemas existentes en el transporte público, como la falta de horarios adecuados, la insuficiencia de recursos y la cobertura limitada. La jornada reunió a unos 50 jóvenes de la comarca, quienes trabajaron juntos para abordar las dificultades que afectan su autonomía.

Durante el encuentro, se redactó un manifiesto que resume los hallazgos, propuestas y demandas respecto al transporte público, dirigido a los responsables políticos. Se organizará una presentación formal de este manifiesto a los políticos locales y autoridades competentes en transporte, buscando su compromiso para implementar las mejoras propuestas.  

El encuentro «Mobilitza’t» destacó la importancia de involucrar a la juventud en temas cruciales para su desarrollo y autonomía, y concluyó con un compromiso firme de los participantes para seguir trabajando en la mejora del transporte público en la comarca del Camp de Morvedre.

Alfara de la Baronia ha estat la seu de la II Trobada Comarcal de Joves del Camp de Morvedre «Mobilitza’t», que va tenir lloc el 18 d’abril de 2024 en la Casa de Cultura de la localitat. Una trobada organitzada per la Xarxa Jove del Camp de Morvedre, que va agrupar a les tècniques de joventut i joves dels Ajuntaments de Canet d’en Berenguer, Sagunt i la Mancomunitat de La Baronia.

A la trobada es varen tractar el transport i la mobilitat comarcal, un tema que preocupa entre la població jove i que ha sorgit als diferents fòrums joves realitzats en la zona. Les activitats es van centrar en identificar i documentar els problemes existents al transport públic, com la manca d’horaris adequats, la insuficiència de recursos i la cobertura limitada. La jornada va reunir uns 50 joves de la comarca, que van treballar conjuntament abordant les dificultats que afecten la seva autonomia.

Durant la trobada, es va redactar un manifest que resumeix les troballes, propostes i demandes respecte al transport públic adreçat als responsables polítics. S‟organitzarà una presentació formal d‟aquest manifest als polítics locals i autoritats competents en transport, cercant el seu compromís per implementar les millores proposades.

La trobada «Mobiliza’t» va destacar la importància d’involucrar la joventut en temes crucials per al seu desenvolupament i autonomia, i va concloure amb un compromís ferm dels participants per seguir treballant en la millora del transport públic a la comarca del Camp de Morvedre.

INFORMACIÓ  

El Institut Valencià de la Joventut es un organismo autónomo de la Generalitat. Es el organismo encargado de coordinar la política de juventud en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

Xarxa Jove es un programa que cuenta con la presencia en los municipios de personas encargadas de trabajar conjuntamente con las mancomunidades, las entidades locales y el IVAJ, para el desarrollo de políticas de juventud y de programas y campañas dirigidas a jóvenes.
Es un programa de compromiso con los valores que hacen crecer entonces de solidaridad, de empatía, de tolerancia, de paz, de derechos sociales y de tantas otras cosas que importan de verdad la gente joven. Encontraréis recursos educativos en diferentes formatos para poder trabajar valores, en el ámbito de la educación no formal.
Desde casa, encuentros, noticias, espacios, recursos y actividades
En esta web se dirige a promover las actuaciones en beneficio de los y las jóvenes. En la Guía de Servicios del Injuve contiene información genérica sobre las actuaciones que en estos momentos lleva a cabo el Injuve, con una reseña concisa del conjunto de programas y servicios que venimos desarrollando, y en los cuales se describen, de forma detallada, los datos de la unidad que los gestiona.
Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.
La comisión de juventud nace 20 de octubre de 1988 para potenciar la participación de la juventud sorda en la Comunitat Valenciana. Siendo una de las primeras comisiones creadas dentro del movimiento asociativo de personas sordas a nivel estatal. Desde su nacimiento ha organizado numerosos encuentros de jóvenes dentro de la Comunitat Valenciana; actividades, formación, jornadas, etc.

Una red nacional de organizaciones

por el reconocimiento de las competencias

del voluntariado

CONTACTE 

7 + 6 =

Mancomunidad la Baronía

Polígono Bobalar, Nave 8B

C.P. 46590  –  Estivella

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies